Logo

Een toekomstbestendige Regenboogbuurt in Almere

Samen met gemeente Almere werken we aan een klimaatbestendige wijk. Voorkomen van wateroverlast, hittestress en bodemdaling, hergebruik en bewonersparticipatie: met deze ambities kleuren we de plannen in.

Groene inrichting Regenboogbuurt Almere
Marcel Veenbrink

Marcel Veenbrink Projectleider

Vakgebied Infra | Civiele techniek

Locatie Almere

Status project In uitvoering

Bouwteam groot onderhoud Regenboogbuurt in Almere Buiten

Samen met de gemeente Almere werken we in een bouwteam aan het groot onderhoud van de Regenboogbuurt in Almere. De gemeente heeft deze opdracht gegund op basis van 100 procent kwaliteit, waarbij op basis van het ingediende plan de keuze op Dusseldorp met partners Arcadis en idverde is gevallen.

Woningen Regenboogbuurt Almere

Groot onderhoud plus

De Regenboogbuurt is een mooi en ambitieus project, want de gemeente heeft naast het reguliere onderhoud aan de woonwijk voor de Regenboogbuurt aanvullende duurzaamheidsambities geformuleerd. Het realiseren van een circulaire economie, het voorkomen van hittestress en wateroverlast en het beperken van de bodemdaling: dat is waar we samen in bouwteam aan gaan werken. Groot onderhoud plus dus! Ook het bouwteam is plus: naast de gemeente Almere en Dusseldorp maken ook onze partners idverde en Arcadis deel uit van het bouwteam.

Resultaat herinrichting Pigmenthof Almere

Klimaatbestendige proeftuin

Om de duurzaamheidsambities te realiseren is de Pigmenthof ingericht als een klimaatbestendige proeftuin met als hoofddoel het beperken van wateroverlast en voorkomen van hittestress. In de onderstaande video krijgt u meer informatie over hoe zaken tot stand zijn gekomen en welke keuzes er in het proces zijn gemaakt voor specifieke oplossingen en gebruik van materialen.

Overzicht Regenboogbuurt Almere
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Opvangen bodemdaling

De Regenboogbuurt is gebouwd tussen 1994 en 1998, waarbij het ontwerp is gemaakt vanuit het thema kleur. Daarbij zijn de kleuren van de gevels en de openbare ruimte, zoals de straatnamen, het groen en het straatmeubilair, op elkaar afgestemd. In de Regenboogbuurt staan ongeveer 2.000 kleurrijke woningen. Voor de start van het groot onderhoud waren er in de wijk een groot aantal verzakkingen van het straatwerk als gevolg van bodemdaling. Om dit op te vangen, verwijderen we de bestaande elementenverharding, waarna we de bodem ophogen en opnieuw bestraten. Ook het vervangen van straatmeubilair en het asfalteren van de fietspaden maakt onderdeel uit van de opdracht, evenals de groenvoorzieningen en het onderhoud aan 8 bruggen in de Regenboogbuurt.

Samen in bouwteam werken aan het ontwerp

De gemeente Almere heeft gekozen voor samenwerken in bouwteam, omdat op deze manier maximaal van elkaars kennis en kunde geprofiteerd kan worden. Zowel tijdens het opstellen van het ontwerp, het uitwerken van maatregelen om de duurzaamheidsambities waar te maken en ook tijdens de invulling van vroegtijdig omgevingsmanagement en de afstemming over de uitvoering. Uit ervaring weten beide partijen dat op deze manier de beste resultaten worden gerealiseerd en de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Bewonersparticipatie

Gefaseerde voorbereiding en uitvoering

We voeren de werkzaamheden in de Regenboogbuurt gefaseerd uit in de periode van 2018 tot en met 2023. Om de bewoners bij het groot onderhoud te betrekken, gaat het bouwteam een aantal maanden voor het begin van elke fase met de buurtbewoners in gesprek en vragen we hen naar suggesties en ideeën voor hun buurt. Tijdens het ontwerpproces werken we met straatambassadeurs, een groep bewoners die actief meedenkt over de inrichting van hun eigen straat en het contact met de andere bewoners in de straat onderhoudt. Ook hebben we voor de start van het project een belevingsonderzoek uitgevoerd om te peilen hoe de bewoners hun woonomgeving ervaren.


Meer informatie is te vinden op de speciale projectwebsite voor het groot onderhoud Regenboogbuurt (https://regenboogbuurt.info/)

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

Marcel Veenbrink
Projectleider
06 - 20 01 89 92 m.veenbrink@dusseldorp.nu
Marcel Veenbrink