Logo

Aan het IJ

Met uitzicht op het IJ ontstaat de nieuwe woonwijk Overhoeks in Amsterdam. Hiervoor saneerden wij de bodem en maken we het gebied bouwrijp. Het wordt prettig wonen in Overhoeks.

Overhoeks Amsterdam
Rene Plaggenburg

René Plaggenburg Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra

Vakgebied Sloop | Asbestsanering, Milieutechniek

Locatie Amsterdam

Status project In uitvoering

Bodemsanering en bouwrijp maken Overhoeks fase 3.1 tot en met 3.4 in Amsterdam

In opdracht van Amvest voert Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek werkzaamheden uit op de nieuwbouwlocatie Overhoeks in de buurt van de Ceramiquelaan en de Docklandsweg te Amsterdam.

Nieuwe wijk nabij het IJ

De nieuwe wijk Overhoeks ligt aan het IJ, tegenover het centrum van Amsterdam. Vanaf 2005 wordt op dit voormalige Shell terrein de wijk Overhoeks gerealiseerd, waar wonen, werken en recreatie worden gecombineerd. Naast voorzieningen als restaurants, cafés en culturele instellingen komen hier woontorens en grote parkeergarages.

Werkzaamheden Overhoeks Amsterdam
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Bodemsanering op locatie

Uit de gedane bodemonderzoeken is gebleken dat de verschillende deellocaties verontreinigd waren of zijn met diverse zware metalen, asbest, PAK en/of minerale olie. Dusseldorp voert op deze locaties bodemsaneringen uit, waarbij het doel is de verontreinigingen in de grond te verwijderen tot gehalten onder de industriewaarde uit het Besluit Bodemkwaliteit of het creëren van een duurzame afdeklaag (kelder en/of leeflaag). Alle sterk verontreinigde grond laden we direct op en voeren we af naar erkende verwerkers. De licht tot matig verontreinigde grond (maximaal klasse industrie) zetten we in depot. Deze wordt na bemonstering en goedkeuring, waar mogelijk hergebruikt. Als de grond civieltechnisch niet geschikt blijkt, dan voeren we deze alsnog af. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren passen we open bemaling en horizontale (drainage) en verticale (filters) bronbemaling toe. Het water wordt via bufferbakken en slibvangers geloosd op het Buiksloterkanaal.

Bovenaanzicht Overhoeks Amsterdam
VIDEO AFSPELEN   VIDEO AFSPELEN
playButton

Bouwrijp maken van het terrein

Tijdens en na de saneringswerkzaamheden maken we het terrein ook bouwrijp. Extra uitdaging hierbij zijn de kabels en leidingen, waarvan de ligging en de toestand op vele plekken onduidelijk is. Dit betekent dat we extra voorzichtig te werk gaan bij het grondwerk. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Aanbrengen grondkerende constructies, zoals L-wanden, Berlinerwanden en Big-bags.
  • Ontgraven bouwputten en aanbrengen drainage voor de bouwers.
  • Aanbrengen en onderhouden bouwwegen, hekwerken, parkeervoorzieningen en bouwplaatsen voor de bouwketen.
  • Aanbrengen rioleringen op eigen terrein van Amvest en assisteren bij WKO-leidingen.
  • Aanvullen grond rondom de parkeerkelders.
  • Ondersteunen met verkeerstechnische maatregelen bij werkzaamheden van derden.


De uitgevoerde (bodemsanerings)werkzaamheden zijn conform BRL SIKB 7000 - protocol 7001 uitgevoerd onder toezicht van een kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP-er) van Dusseldorp.


Foto’s: gemeente Amsterdam

Vragen over dit project? Bel dan eens met:

René Plaggenburg
Directeur Sloop, Milieu en Reststoffencentra
06 - 53 39 53 35 r.plaggenburg@dusseldorp.nu
Rene Plaggenburg